Dhimma Jireenyaa

|ready-offline|

Atii fi hiriyoonnikee wanta Waaqayyo waa'ee dhimmoota guyyaa guyyaa jedhu akka argattaniif qabxiileen gargaaran armaan gaditti tarreeffamaniiru. Qabxii baay'ee si hawwatu tokko filadhuutii daqiiqaa 15 hanga 30 hiriyoota wajjin mari'achuuf haala mijeessaa.

 1. Qarshiin hagam barbaachisaadha?
 2. Akka itti walmadaalchisuu irraa bilisa taanu
 3. Araara
 4. Akka itti namoota kaan qabachuu (kunuunsuu) qabnu
 5. Murtoo jalaa bilisa ba'uu
 6. Dhiifama
 7. Akka itti diinota qabachuun ta'u
 8. Akka itti waldhabdee furan
 9. Hiyyeessa
 10. Jireenyakee keessatti murteessaa kan ta'e maali?
 11. Durumayyuu an raawwadhee gaariidha
 12. Of
 13. Ogummaatti dhimma ba'uu
 14. Jecha nuti dubbannu
 15. Wanta nuti qabnu
 16. Gooftaan keenya eenyu?
 17. Nuti dhiphachuu qabna?
 18. Fudhatama
 19. Ani waa'ee wantootaa maalan dubbadha?
 20. Jireenyaaf hundee hojjechuu (qopheessuu)
 21. Waaqayyoof deebiin kee maalidha?
 22. Amantiin maal fakkaata?
 23. Ani maaliifan uumame?