Hawaasummaan Jiraadhu

Imala kee tolfadhu. Amantii jechuun hawaasa jiran keessatti kan jiraatamudha. Imala Tokkoffaa akkuma xumurteen, dubbisa Macaafa Qulqulluu barbaadde yeroo dubbistu qabxiileen si gargaaruu danda'an kunooti.

Qoodi
 1. Torbee kana Waaqayyo wajjin akkamitti dabarsite?
 2. Waanti akka galateeffattu si godhan maalinni?
 3. Waaqayyo maal akka si gargaaru barbaaddaa?
 4. Wanta si barbaachisu keessatti akkamitti si gargaaruu dandeenya?
 5. Walii walii keessaniif kadhadhaa
Keessa Deebii
 1. Erga walga'ii keenya yeroo darbeeti maal maal shaakalte?
 2. Namootni ati kunuunsaa jirtuu akkam? Maaltu baay'ee isaan gargaara?
 3. Shaakala Waaqayyoo namootaaf hiruu dandeesseetta? Isaan wajjin kadhatteetta?
 4. Namoota sanaaf kadhadhu
Dubbisi
\
 1. Dubbisicha sagalee olkaasii al-lama dubbisi
 2. Gargaarsa garichaatiin namni tokko dubbisicha jecha mataa isaatiin akka himuu godhaa
 3. Waanti haaraan dabalame yookiin hir'ate jira?

Dubbisa Macaafa Qulqulluu Filadhu

Gargar baafadhu
 1. Dubbisni kun si'iif maal bakka bu'a?
 2. Dubbisa kana keessaa wanti jaallatte yookiin si jeeqe maalidha?
 3. Dubbisni kun waa'ee Waaqayyoo fi waa'ee namootaa maal sitti hima?
Hojiiti Hiiki
 1. Dubbisa kanarratti hundaa'uun wantaWaaqayyo akka gootu sirraa barbaadu gaafadhu. Jiraa?
  • Amala jijjiiramuu qabu
  • Waadaa Gaafatamuu qabu
  • Fakkeenya hordofamuu qabu
  • Abboommii eegamuu qabu
 2. Garee kana Qoodi