Haasawaa Bu'uuraa

|ready-offline|

Ati fi gareen hiriyoota kee waa'ee Waaqayyoo fi warra kaan gargaaruu dandeenyuuf akkamitti akka humnaan nu guutu, akka hubattaniiif qabxiileen tarreeffaman kun ni gargaaru

  1. Iddoo Dhaabaa
  2. Filannoo
  3. Lolaa Bishaanii
  4. Wantoota Kudhan
  5. Kakuu Haaraa
  6. Tajaajilaa
  7. Mul'ii
  8. Waaqayyo Wajjin Dubbachuu
  9. Ogeessa moo Gowwaa
  10. Jireeyna Haaraa